Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Smolt workshop

Slutredovisning av smoltprojekt i Uppsala den 5-6 februari 2014

English version here

Hur kan odlingen anpassas så att fler laxar överlever efter utsättning?

Under första dagen redovisades resultaten från projektet ”Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad laxsmolt” finansierat av vattenkraftföretagen genom Elforsk samt Havs- och vattenmyndigheten. Där följande ämnen behandlades:

 • En ny tillväxt- och energibehovsmodell för kompensationsodlad lax – förutsättningar för tillväxtstyrning
 • Vandringsaktiviteten hos tvåårig laxsmolt: har storleken någon betydelse?
 • Optimal tidpunkt för utsättning av ettårig laxsmolt
 • Hur kan vi reducera andelen tidigt könsmogna hannar vid kompensationsodling av laxsmolt?


Den andra dagen fokuserade på resultaten från Formasprojektet ”SMOLTPRO” där följande ämnen togs upp:

 • Betydelse av skydd i odlingsmiljön – effekt på stress och välfärd samt vandringsbeteende efter utsättning
 • Fodernivå och odlingstäthet – påverkar det fiskens prestanda efter utsättning?
 • En socioekonomisk analys av kompensationsodlad fisk.

 

Här finner du presentationerna från smoltworkshopen:

Dag 1:

A. Alanärä -Odlad komp lax resurs eller problemJ. Dannewitz - Laxbeståndens utveckling i ÖstersjönA. Alanärä - Produktion av ”fysiologiskt” vildlik laxsmolt; möjligheter och problemL. Persson - Vandringsaktiviteten hos tvåårig laxsmolt har storleken någon betydelse
Dag 2:

J. Johnsson - Introduction to SMOLTPROI. Fleming - A meta-analysis of past compensatory releases – what do we really knowM. Rosengren - Full scale experiment at Ims and ÄlvkarlebyM. Rosengren - Shelter & Density Effects on stress, physiology and migrationS. Winberg - Divergent stress responses and behaviour in early and late emerging Atlantic salmon (Salmo salar)

K. Aarestrup - SMOLTPRO The Danish experienceI. Fleming - Role of Habitat Complexity (environmental enrichment) in Salmon Development

 J. Johnsson - SMOLTPRO summary and conclusions

Back to top

__________________________________________________________

In English:
 

The final presentation of the smolt projects was held in Uppsala, 5-6 February 2014

How can aquaculture be adapted so that more salmon survive after release?

During the first day, the results from the project "Functional methods for cultivation of smolts physiologically adapted to nature" financed by the water power companies via the Swedish Electrical Utilities’ R & D Company, and the Swedish Agency for Marine and Water Management was presented which covered the topics:

 • A new growth- and energy demand-model for compensatory farmed salmon - conditions for growth control
 • Migration activity of two-year old salmon smolts: Does size matter?
 • Optimal timing for release of one-year old salmon smolts
 • How can we reduce the proportion of premature males during compensatory culture of smolts?

 

The second day was focused on the results from the FORMAS-Project "SMOLTPRO" and addressed the following topics:

 • The role of enrichment in the culture environment - effects on stress, welfare and migratory behavior after release
 • Feed level and rearing density – is fish performance after release affected?
 • A socio-economic analysis of compensatory farmed fish.

 

Here are some of the presentations from the smolt workshop

 

Smolt
Page Manager: RASMUS KASPERSSON|Last update: 3/17/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?